แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

สาระที่ 2 ประโยชน์ของการทำงานผ่านสื่อดิจิทัล

7 ทักษะการปฎิบัติ

สื่อดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและลดขั้นการทำงาน  วันนี้ พี่จะแสดงให้เห็นว่า การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างไรบ้าง

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ได้แก่

  1. ทำงานได้รวดเร็วและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น เช่น การใช้แอปพลิเคชันมาช่วยในการทำงาน การเสิร์ชหาข้อมูล การคำนวณตัวเลขต่าง ๆ เป็นต้น
  2. มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง เช่น ใช้สื่อดิจิทัลสร้างงานศิลปะ การตัดต่อรูปภาพ ทำคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น
  3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิดีโอคอลเพื่อลดการสัมผัสชิดใกล้ ส่งข้อความหรือข้อมูลออนไลน์แทนการเขียนจดหมาย เป็นต้น
  4. เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สื่อดิจิทัลช่วยในการออกกำลังกาย คำนวณแคลลอรี่ในการรับประทานอาหารในแต่ละวัน เป็นต้น
  5. ช่วยในการจัดการบริหารเวลาได้ให้ดีขึ้น เช่น การใช้นาฬิกาปลุก การเตือนในช่วงเวลาต่าง ๆ
  6. เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น การเรียนรู้จากแหล่งวิดีโอ บล็อกเกอร์ และแหล่งข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ เป็นต้น

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่

  1. สามารถทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแชร์เอกสารในการทำงานร่วมกัน การแชร์อุปกรณ์ในการทำงานร่วมกันในองค์กร
  2. สร้างสังคม ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกรูปแบบ เช่น สร้างเพจนำเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
  3. สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีไปในทางสร้างสรรค์
  4. เป็นเครื่องมือในการจัดการ บริหารงานในองค์กร ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือสังคมในทุก ๆ ด้าน