Digital Literacy Skills
Digital Literacy Skills

ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล 7 ทักษะ

กรุณา Login ก่อนใช้งาน หากไม่ทำการ Login ท่านจะยังสามารถเข้าดูสื่อการเรียนรู้ได้ แต่จะไม่สามารถทำแบบทดสอบ และจะไม่ได้รับเกียรติบัตร