Digital Literacy Skills
Digital Literacy Skills

ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล 7 ทักษะ

Play Video

      ชุดการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลแวดล้อม ประกอบด้วย ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล 7 ทักษะ (Digital Literacy Skills) มีรายละเอียดดังนี้

สามารถเลือกและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ การหาความรู้ ความบันเทิง และติดตามข่าวสารสนเทศ

สามารถอ่านและทำความเข้าใจสารสนเทศ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะการอ่านและเขียน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเนื้อหาสาระได้ สามารถระบุประเภทของสื่อดิจิทัล แหล่งที่มา และกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

สามารถตัดสินคุณภาพ คุณประโยชน์ ของสารสนเทศที่ได้จากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการกลั่นกรองและคัดแยกสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ

สามารถสร้างสารสนเทศด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับ ประยุกต์ ออกแบบ ประดิษฐ์หรือเขียนเนื้อหาสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้การสร้างสารสนเทศที่หลากหลายต้องเหมาะสมกับผู้รับสารกลุ่มต่าง ๆ ได้

สามารถสื่อสารและการเลือกช่องทางการสื่อสารเนื้อหาดิจิทัลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการใช้สื่อออนไลน์ด้วย

สามารถแสดงความคิดเห็น โต้ตอบและการเชื่อมโยงเนื้อหาสารสนเทศไปยังบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ทักษะการสะท้อนคิดจะต้องอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย

มีความสามารถในการเรียนและการร่วมมือกับบุคคลอื่นผ่านสื่อดิจิทัลในการแบ่งปันความรู้ การแก้ปัญหา ปรับปรุงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างเหมาะสม

คำเตือน

กรุณา Login ก่อนใช้งาน หากไม่ทำการ Login ท่านจะยังสามารถเข้าดูสื่อการเรียนรู้ได้ แต่จะไม่สามารถทำแบบทดสอบ และจะไม่ได้รับเกียรติบัตร