แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

สาระที่ 3 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานสื่อดิจิทัล

6 ทักษะการสะท้อนคิด

เนื่องจากอินเทอร์เน็ต คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กจำนวนมากเข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางระบบเครือข่ายได้ เรียกว่า สังคมในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข นั่นก็คือ มารยาทและกฎกติกาของสังคมค่ะ

เราควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการให้เกียรติและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับ

ดังนั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ควรกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง เเละหลีกเลี่ยงการกระทําความผิดต่อผู้อื่น สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําในด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ครับ

น้อง ๆ ควรระลึกอยู่เสมอเสมอว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นมนุษย์ มีความรู้สึกต่าง ๆ เหมือกับตน ผู้ใช้จึงควรยึดถือมารยาทในการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ได้แก่

 • ควรศึกษาเเละปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้สังคมอินเทอร์เน็ต ตามที่ผู้ให้บริการกําหนดไว้
 • ควรคํานึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่จะอัปโหลดไปไว้บนอินเทอร์เน็ตว่ามีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
 • ควรใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทําให้เกิดความเสียหายต่อตนองเเละผู้อื่น
 • ควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่าเเละประหยัดเวลา
 • ควรมีความรู้ในเรื่องที่ต้องการเเสดงความคิดเห็น เเละเเสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
 • ไม่ควรเเอบอ้างหรือนําข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ก่อนได้รับอนุญาต
 • ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่หวังผลกําไร และไม่ใส่ร้ายผู้อื่น
 • ไม่ส่งเสริมการกระทําความผิดใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ส่งเสริมให้เกิดความเเตกเเยกหรือทะเลาะกันบนอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการทดลองความรู้ในทางที่ผิด
 • ไม่นําเรื่องของผู้อื่นมาเป็นหัวข้อในการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
 • ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือความรำคาญให้เเก้ผู้อื่น

หลักการใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ต มีดังนี้

 • พิมพ์ภาษาให้ถูกต้องทั้งในด้านตัวสะกดเเละรูปแบบ
 • ใช้ภาษาที่สุภาพเเละใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
 • ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความหมายกํากวมไม่เหมาะสม
 • ควรเลือกใช้ภาษาที่สั้น ชัดเจน เเละกะทัดรัด
 • ก่อนการส่งข้อมูล ควรอ่านทบทวนข้อมูลก่อนส่งทุกครั้ง

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้หลากหลาย ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมหรือการกระทําผิดกฎหมายต่าง ๆ น้อง ๆ ควรใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ทำได้ดังนี้

 • ควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีความลับในอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถแสดงข้อมูลใด ๆ ก็ได้ ดังนั้นข้อมูลที่เเสดงอาจไม่ใช้ข้อมูลจริง
 • ควรตรวจสอบเว็บไซต์หรือไฟล์ข้อมูลก่อนอัพโหลดเเละดาวน์โหลดทุกครั้ง เพื่อป้องกันไวรัส
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เช่น หมายเลขบัตรประชาชน บัญชีธนาคาร
 • ไม่หลงเชื่อข้อความหรือข้อมูลของที่มีเเหล่งไม่ชัดเจน
 • ไม่เปิดหรือดาวน์โหลดเว็บไซต์ที่ส่งมาจากเเหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต” จาก www.gotoknow.org