แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

สาระที่ 1 อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลในการสื่อสาร

ขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล”  จาก http://www.bangkokgis.com