แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

สาระที่ 1 รู้จักกับสมาร์ต ดีไวซ์ (Smart device)