การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นความสามารถของผู้ใช้งานเครื่องมือดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทำงาน การหาความบันเทิง การสื่อสาร การมีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งผู้ใช้ควรมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมต่อสังคมส่วนรวม

 
     กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงสถานการณ์การใช้สื่อดิจิทัลในเด็กและเยาวชน ทั้งมิติของการเสริมสร้างศักยภาพความสามารถและมิติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อดิจิทัล โดยเฉพาะผลกระทบทางลบจากการใช้สื่อดิจิทัลที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การฉ้อโกง ฯลฯ ดังนั้น จึงดำเนินการจัดทำซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และบุคคลแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลให้แก่เด็ก เยาวชน บุคคลแวดล้อม รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นองค์ความรู้และเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานในประเด็นส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล ที่ครอบคลุมทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy skills) ประกอบด้วย 7 ทักษะ ได้แก่
  1. ทักษะการเข้าถึง (access skill) คือ ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
  2. ทักษะการวิเคราะห์ (analysis skill) คือ ความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจสารสนเทศและสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง
  3. ทักษะการประเมิน (evaluation skill) คือ ความสามารถในการตัดสินคุณภาพ คุณประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้จากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย
  4. ทักษะการสร้างสรรค์ (creative skill) คือ ความสามารถในการสร้างสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ทักษะการสื่อสาร (communication skill) คือ ความสามารถในการเลือกช่องทางการสื่อสารเนื้อหาดิจิทัลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมภายใต้สิ่งแวดล้อมดิจิทัล
  6. ทักษะการสะท้อนคิด (reflect skill) คือ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การโต้ตอบและการเชื่อมโยงสารสนเทศไปยังบุคคลอื่น
  7. ทักษะการปฏิบัติ (taking action skill) คือ ความสามารถในการทำงานและการร่วมมือกับบุคคลอื่นในการแบ่งปันความรู้ และการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างเหมาะสม